12. Ukončenie obchodu a popredajný servis

Ukončenie obchodu a popredajný servis

 

12-1

Milí kolegovia,

pri tejto záverečnej etape obchodu zvykne robiť veľa realitných maklérov chyby, prípadne túto časť ponechajú úplne na klientov, ktorí ju nie vždy zvládnu úplne bez problémov. Je to pritom príležitosť získať vzácne body u klientov (a ďalšie referencie) v závere obchodu. Je to tiež fáza obchodu, ktorá ostáva v pamäti klienta ešte dlho po obchode a preto sa ju neoplatí podceniť.

 

Ukončenie obchodu a popredajný servis

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti je na kupujúceho prevedené právoplatným rozhodnutím katastrálneho odboru okresného úradu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Avšak realitný obchod týmto okamihom ešte dokončený nie je. Pre definitívne ukončenie realitného obchodu je potrebné uskutočniť nasledujúce úkony:

1. Vyhotovenie preberacieho protokolu

2. Prepis médií a služieb

3. Správca / spoločenstvo vlastníkov

4. Podanie daňového priznania

 

1. Vyhotovenie preberacieho protokolu

Prepis vlastníctva na katastri je ukončený vydaním rozhodnutia o povolení vkladu. Až vkladom do katastra sa z kupujúceho stáva vlastník. Pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim dohodol, že k odovzdaniu nehnuteľnosti dôjde až po zavkladovaní, odporúčame odovzdanie (najmä bytu) zdokumentovať v preberacom protokole, do ktorého sa zaznamená presný stav energií a prípadné odchýlky od dohodnutého stavu. Preberací protokol vyplňuje a podpisuje kupujúci spoločne s predávajúcim priamo v prevedenej nehnuteľnosti. V preberacom protokole by sa mali zaznamenať údaje z nasledovných meračov umiestnených v nehnuteľnosti, a to najmä: merač spotreby elektrickej energie, plynu, teplej vody, studenej vody a merače tepla umiestnené na radiátoroch. Preberací protokol by mal obsahovať taktiež potvrdenie o odovzdaní kľúčov od bytu, bytového domu, pivničnej kobky, schránky a pod. Rovnako je vhodné uviesť aj vybavenie bytu, ktoré predávajúci prenechal kupujúcemu a prípadné zjavné vady na byte alebo jeho vybavení. Odporúčame vám urobiť si aj fotodokumentáciu nehnuteľnosti, ktorá bude prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti.

 

2. Prepis médií a služieb

Prepisom médií, resp. zmenou odberateľa, rozumieme zánik zmluvy o dodávke médií medzi pôvodným odberateľom a dodávateľom a zároveň vznik novej zmluvy o dodávke médií medzi novým odberateľom a pôvodným dodávateľom bez prerušenia zásobovania odberného miesta.

 

A. Elektrárne

 

Západoslovenská energetika

Prepis odberu elektrickej energie z predávajúceho na kupujúceho najjednoduchšie uskutočníte telefonicky. Najvhodnejší čas na prehlásenie je hneď po podpise preberacieho protokolu priamo v predanej nehnuteľnosti, pretože k prepisu je potrebná spoločná žiadosť predávajúceho aj kupujúceho (ak sa predávajúci už predtým neodhlásil z odberného miesta).

Zákaznícka linka ZSE: 0850 111 555

Predávajúci na zákazníckej linke požiada o ukončenie zmluvy o dodávke elektriny na predanej nehnuteľnosti (odbernom mieste) a zároveň kupujúci požiada o prihlásenie odberného miesta k dodávke elektriny. Pri komunikácii so zákazníckou linkou od Vás budú požadované nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho a ich adresy,
 • kontakt (telefónne číslo, e-mail), 
 • číslo a stav elektromera,
 • číslo miesta spotreby, zákaznícke číslo alebo EIC kód predchádzajúceho zákazníka,
 • platobné podmienky podľa ponuky konkrétneho dodávateľa elektriny

Po ohlásení údajov Vám operátor Zákazníckej linky vystaví a zašle Zmluvu o dodávke elektriny v dvoch exemplároch. Jeden podpísaný exemplár pošlete späť v návratnej obálke, ktorá je priložená v zásielke.

Ak sa predávajúci odhlási z odberu elektrickej energie telefonicky, kupujúci sa musí prihlásiť do 3 dní odo dňa odhlásenia. V opačnom prípade sa zmluva s predávajúcim automaticky obnovuje. Potom je možné odhlásiť sa len jedným z ďalších spôsobov, ktoré sú uvedené  nižšie.

Zmena odberateľa elektrickej energie sa samozrejme dá vybaviť aj iným spôsobom, a to buď osobne v zákazníckych centrách dodávateľa elektrickej energie, alebo vyplnením „Žiadosti o zmenu odberateľa na odbernom mieste“, ktorú nájdete na internetovej stránke ZSE. Vyplnenú žiadosť je možné doručiť e-mailom, faxom alebo poštou.

Celkovo je prepis je vhodné uskutočniť do 7 dní, nemusíte tak riešiť žiadosť o pripojenie. Pri opätovnom pripojení si ZSE totiž účtuje poplatok za pripojenie.

 

Stredoslovenská energetika

Stredoslovenská energetika neumožňuje zmenu odberateľa elektrickej energie telefonicky. Odberateľ (predávajúci aj kupujúci) vyplní formulár „Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste“ dostupný na internetovej stránke SSE. Následne je potrebné vyplnený formulár spolu s prílohami (LV alebo kúpna zmluva alebo potvrdený návrh na vklad vlastníckeho práva) zaslať poštou na adresu SSE.

V prípade nejasností je taktiež možné kontaktovať zákaznícku linku SSE: 0850 111 468

 

Východoslovenská energetika

Východoslovenská energetika umožňuje zmenu odberateľa elektrickej energie:

 • osobne v ktoromkoľvek zákazníckom centre
 • poštou na adrese VSE
 • elektronicky na info@vse.sk

V prípade osobnej návštevy zákazníckeho centra si predávajúci aj kupujúci musí priniesť:

 • platný doklad totožnosti,
 • výrobné číslo a stav elektromeru,
 • list vlastníctva alebo  kúpnu zmluvu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.

Viac informácií získate na zákazníckej linke VSE: 0850 123 333 

 

B. Plynárne

Prepis odberného miesta plynu na kupujúceho nie je možné vybaviť telefonicky, ale iba osobne, návštevou Zákazníckeho centra SPP alebo vyplnením žiadosti o zmenu odberateľa na odbernom mieste, ktorú je potrebné zaslať e-mailom (na adresu: zakaznickalinka@spp.sk), poštou alebo faxom.

Na účel prepisu plynu budete potrebovať nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho,
 • kontakt (telefónne číslo, e-mail), 
 • zákaznícke číslo, číslo zmluvy o dodávke plynu,
 • platobné podmienky podľa ponuky SPP,
 • v prípade pochybností SPP môže vyžiadať od zákazníka doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, zmluva a pod.)

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na Zákaznícku linku SPP: 0850 111 363

 

C. RTVS

Každý, kto je odberateľom elektriny v byte alebo v rodinnom dome, je povinný platiť koncesionárske poplatky. Vznik, zmenu aj zánik povinnosti platiť koncesionárske poplatky je platiteľ povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady.

Predávajúci je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady v termíne do 30 dní odo dňa, keď došlo k ukončeniu odberu elektriny v odbernom mieste v byte alebo v rodinnom dome.

Zánik je platiteľ povinný oznámiť prostredníctvom formulára s uvedením nasledovných údajov: meno a priezvisko, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, EIC kód odberného miesta a variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO, pod ktorým platiteľ platil úhradu za odberné miesto. Prílohou písomného oznámenia o zániku povinnosti platiť úhradu je aj:

 • doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti, alebo
 • doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti.

 

Kupujúci má na druhej strane povinnosť prihlásiť sa na platenie úhrady. Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa kupujúci stal odberateľom elektriny. Prihlásiť sa na platenie koncesionárskych poplatkov je možné prostredníctvom online formulára (na stránke RTVS), SMS (SMS na číslo 8866 v tvare RTVS) alebo cez Slovenskú poštu.

 

D. Poistky, televízia, telefón, internet

Po predaji nehnuteľnosti nezabudnite na odhlásenie služieb, ktoré boli v tejto nehnuteľnosti využívané. Spôsob odhlásenia jednotlivých služieb závisí od možností, ktoré dáva zákazníkom ich poskytovateľ. Zmenu alebo zrušenie poistnej zmluvy však odporúčame vykonávať vždy v písomnej forme.

 

12-2

3. Správca / spoločenstvo vlastníkov

Povinnosť odhlásiť / prihlásiť sa u správcu bytového domu má kupujúci a predávajúci len pri bytoch, na domy sa táto povinnosť nevzťahuje. Pôvodný vlastník nehnuteľnosti (predávajúci) má povinnosť odhlásiť sa a nový vlastník nehnuteľnosti (kupujúci) má povinnosť prihlásiť sa u správcu bytového domu, t.j. správcovskej spoločnosti, prípadne v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Túto povinnosť by si mali splniť bezodkladne po nadobudnutí vlastníckeho práva rozhodnutím príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. Správca pri prihlasovaní oznámi kupujúcemu číslo účtu, kam má posielať úhrady za plnenia a príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv a od predávajúceho získa adresu na zaslanie vyúčtovania za posledný rok.

Dokumenty, ktoré je potrebné priniesť ku správcovi, sa líšia v závislosti od požiadaviek jednotlivých správcov. Vo všeobecnosti to môže byť napr.: kúpna zmluva, list vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu, preberací protokol so stavom a číslom jednotlivých meračov médií a pod.

 

4. Podanie priznania k dani z nehnuteľností

A) Priznanie pri nadobudnutí prvej nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník (kupujúci) povinný podať príslušnému správcovi dane (obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza) do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti. Zjednodušene povedané, ak ste kúpili nehnuteľnosť za daný rok, máte povinnosť podať daňové priznanie vždy do 31. januára nasledujúceho roka.

Výnimkou sú len prípady, keď v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením. V takom prípade je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k schváleniu príklepu zo strany súdu. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Prílohou k priznaniu je listina, ktorá preukazuje nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, napr. list vlastníctva, rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluva o prevode nehnuteľnosti, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.

B) Priznanie pri nadobudnutí ďalšej nehnuteľnosti alebo zmene skutočností uvádzaných v priznaní

Ak daňovník (predávajúci alebo kupujúci) už podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane (obci) v lehote do 31. januára nasledujúceho roka. 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (od 1. dňa nasledujúceho mesiaca) príslušnému správcovi dane.

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

 

12-3

Dokumenty na stiahnutie:

 

Priznanie k dani z nehnuteľností nájdete tu >

 

Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – elektrárne nájdete tu >

 

Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – plynárne nájdete tu >

0 Comments

Leave a reply

Kontaktujte nás

Bohužiaľ žiaden operátor nie je dostupný, ale môžete nám poslať email na ktorý Vám budeme čoskoro reagovať.

Odosielam

©2021 Zaxo and Prom Real

or

Log in with your credentials

Forgot your details?