6. Kataster a popredajný servis

Čo musíte vedieť o katastri a ako dať efektnú bodku za realitným obchodom

Dokumenty:

6 preberaci_protokol_predaj

5 navrh_na_vklad_do_katastra_-_byt_-_urychlene_konanie

Štádiom, ktorým sa proces prevodu završuje, je podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností. Ako prebieha prepis vlastníckeho práva na katastri nehnuteľností? Kedy môže kataster konanie prerušiť, zastaviť alebo zamietnuť? Ako treba postupovať?

Čo je kataster a aká je jeho hlavná úloha

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, (ak má mať účinky vecného práva), ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom (ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov).

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Postup pri podaní návrhu na vklad

Pri prevode nehnuteľnosti sa na podateľňu príslušného katastrálneho odboru okresného úradu podá návrh na vklad vlastníckeho práva. Každý návrh na vklad kataster opatrí pečiatkou s vyznačením dátumu a presnej hodiny doručenia, zaznačí tiež číslo konania a počet predložených príloh. Vklad je úkonom katastrálneho odboru okresného úradu, vyžaduje sa pre všetky zmluvné prevody nehnuteľností. Priznávajú sa mu právotvorné účinky, pretože ním vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam. Zmluva o prevode nehnuteľností je síce platná okamihom jej podpisu zmluvnými stranami, vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti sa kupujúci stane až právoplatným povolením vkladu, teda v okamihu, kedy pracovník príslušného okresného úradu vydá rozhodnutie o povolení vkladu.

Kto podáva návrh na vklad?

Návrh na začatie konania je oprávnený podať účastník právneho úkonu, teda aspoň jedna zmluvná strana. Zástupca realitnej kancelárie môže podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností aj sám, pokiaľ ho tým klienti poveria.

Čo musí obsahovať návrh na vklad?

Návrh na vklad sa podáva písomne a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, ktorými sú:

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,

b) označenie katastrálneho odboru okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,

c) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

Prílohy k návrhu na vklad

K návrhu je potrebné priložiť zákonom vyžadované prílohy, predovšetkým zmluvu, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a to v dvoch vyhotoveniach. Ďalšie prípadné prílohy k návrhu ustanovuje katastrálny zákon. Ak sa prevádza byt, k návrhu na vklad je potrebné doložiť vyhlásenie správcu, že predávajúci nemá nedoplatky ani dlhy na úhradách za služby spojené s prevádzaným bytom.

Taktiež je dôležité zdôrazniť, že ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, prejavy účastníkov musia byť na tej istej listine. Listinou sa v tomto prípade rozumie také spojenie hárkov, aby technicky tvorili nedeliteľný celok, napríklad pevným zošitím (obdobne spôsobu, akým hárky spája notár). Ak sa prevádza nehnuteľnosť, podpisy prevodcov (predávajúcich) musia byť úradne overené (na matrike alebo notárskom úrade).

Už len pre úplnosť – návrh na vklad je potrebné podať na tom okresnom úrade (katastrálnom odbore), v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Na návrhu na vklad nemusia byť podpisy úradne osvedčené. Príklad Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností – urýchlene konanie (byt) nájdete ako bonusový materiál k dnešnej lekcii.

Rozhodovanie o návrhu na vklad

Ak je katastru doručený návrh na vklad, na návrhu sa vyznačí dátum, presná hodina a minúta jeho doručenia. Tento čas je dôležitý pre určenie práva prednosti, nakoľko kataster bude rozhodovať najskôr o tom návrhu, na ktorom je uvedený skorší čas prijatia. Pri prevode nehnuteľnosti, kde sa platba realizuje prostredníctvom hypotekárneho úveru, sa na podateľňu príslušného katastrálneho odboru okresného úradu vloží ako prvý návrh na vklad záložného práva a následne návrh na vklad vlastníckeho práva.

Predmetom konania o povolení vkladu je posudzovanie zákonných náležitostí samotného návrhu, ale aj formálnych a obsahových náležitostí zmluvy, ktorou sa nehnuteľnosť prevádza. Ak kataster zistí, že návrh nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a účastníka vyzve, aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Ak tak účastník nespraví, okresný úrad (katastrálny odbor) konanie zastaví a na povolenie vkladu je potrebné podať nový návrh. Ak sú podmienky na vklad splnené, kataster vklad povolí, v opačnom prípade ho zamietne. Písomné rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nie je možné podať odvolanie, návrh na obnovu konania a nemožno ho preskúmať ani mimo odvolacieho konania. Odvolanie možno podať len proti tomu rozhodnutiu, ktorým katastrálny odbor okresného úradu zamietol vklad, a to do 30 dní od jeho doručenia. Ak úrad podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne príslušný (krajský) súd.

V prípade, ak je kúpna cena alebo jej časť zložená v úschove u notára alebo vinkulovaná v banke, účastníci obchodu čakajú na rozhodnutie o povolení vkladu. Maklér komunikuje s katastrom a priebežne zisťuje aktuálny stav konania. Ak sú podmienky na vklad splnené, katastrálny odbor okresného úradu vklad povolí.

Ako dlho trvá prepis na katastri?

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je spoplatnený sumou 66 €. Zákon ukladá katastru povinnosť rozhodnúť o návrhu na vklad najneskôr do 30 dní od jeho doručenia. V prípade, že zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom (a vkladu nebránia iné skutočnosti), kataster rozhodne o návrhu do 20 dní. V prípade urýchleného konania, za ktoré sa platí naviac urýchľovací príplatok, je táto lehota 15 dní. Celková výška poplatku pri urýchlenom konaní predstavuje 266 €.

Dôvody, pre ktoré kataster PRERUŠÍ konanie o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak:

a) sa začalo konanie o predbežnej otázke,

b) nebol zaplatený správny poplatok,

c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh,

d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní,

e) bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou,

f) právo nakladať s nehnuteľnosťami je obmedzené podľa osobitného predpisu.

Dôvody, pre ktoré kataster ZASTAVÍ konanie o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak:

a) návrh nepodal účastník konania,

b) účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,

c) už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu, že zmluva má právne nedostatky,

d) účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,

e) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,

f) účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh,

g) vo veci koná iný príslušný okresný úrad.

Ako opraviť alebo doplniť podanie

Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vykoná sa jej oprava dodatkom k zmluve, ak s tým účastníci súhlasia. Aj na dodatoku musia byť podpisy predávajúceho úradne overené (tak ako na kúpnej zmluve).

Aby ste prevod urýchlili a vyhli sa zbytočnému predlžovaniu prepisu vlastníctva na katastri, či nebodaj jeho celému stroskotaniu (realitné podvody nevynímajúc), odporúčame vám, aby vám zmluvu vypracoval advokát so špecializáciou na realitné právo, ktorý už presne vie, čo overiť a čo do zmluvy zapracovať.

V realitnej praxi je bežné, že niektoré realitné kancelárie poskytujú svojim klientom aj asistenciu pri vkladovom konaní a častokrát sa kupujúcim či predávajúcim nechávajú splnomocniť na opravu chýb a nedostatkov v rámci katastrálneho konania. Ak je maklér skúsený a vie, ako opravu v návrhu na vklad či v kúpnej zmluve vykonať, prepis vlastníctva je len otázkou času. Súčasne sa vám a vašej realitnej kancelárii týmto môže zvýšiť kredit v očiach vašich klientov a ak im prevod dotiahnete do úspešného konca, pozitívne referencie či nové obchodné prípady budú len otázkou času.

Úradné overenie podpisov

Pre úplnosť treba spomenúť, koho podpisy majú byť na zmluvách úradne overené (či už na matrike alebo u notára). Na zmluvách musí byť úradne overený:

a) podpisu prevodcu (predávajúceho, darcu, pri zámene oboch zmluvných strán)

b) podpis povinného z predkupného práva

c) podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena

d) podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Úradné overenie podpisov sa nevyžaduje, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.

Tipy na záver

 • Pred samotným podaním návrhu sa opýtajte pracovníčky podateľne, či k prevádzanej nehnuteľnosti nie je evidované iné prebiehajúce konanie (iné podanie mohlo byť odovzdané katastru len niekoľko minúť pred vaším).
 • Ak podávate súčasne návrh na vklad vlastníckeho práva a vklad záložného práva (napr. v prípade hypotekárnych úverov), je potrebné podať do podateľne katastra najskôr návrh na zápis záložného práva a až následne vklad vlastníckeho práva (ide o dve rôzne podania).

Ukončenie obchodu a popredajný

servis Vlastnícke právo k nehnuteľnosti je na kupujúceho prevedené právoplatným rozhodnutím katastrálneho odboru okresného úradu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Avšak realitný obchod týmto okamihom ešte dokončený nie je. Pre definitívne ukončenie realitného obchodu je potrebné uskutočniť nasledujúce úkony:

1. Vyhotovenie preberacieho protokolu

2. Prepis médií a služieb

3. Správca / spoločenstvo vlastníkov

4. Podanie daňového priznania

Vyhotovenie preberacieho protokolu

Prepis vlastníctva na katastri je ukončený vydaním rozhodnutia o povolení vkladu. Až vkladom do katastra sa z kupujúceho stáva vlastník. Pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim dohodol, že k odovzdaniu nehnuteľnosti dôjde až po zavkladovaní, odporúčame odovzdanie (najmä bytu) zdokumentovať v preberacom protokole, do ktorého sa zaznamená presný stav energií a prípadné odchýlky od dohodnutého stavu. Preberací protokol vyplňuje a podpisuje kupujúci spoločne s predávajúcim priamo v prevedenej nehnuteľnosti. V preberacom protokole by sa mali zaznamenať údaje z nasledovných meračov umiestnených v nehnuteľnosti, a to najmä: merač spotreby elektrickej energie, plynu, teplej vody, studenej vody a merače tepla umiestnené na radiátoroch. Preberací protokol by mal obsahovať taktiež potvrdenie o odovzdaní kľúčov od bytu, bytového domu, pivničnej kobky, schránky a pod. Rovnako je vhodné uviesť aj vybavenie bytu, ktoré predávajúci prenechal kupujúcemu a prípadné zjavné vady na byte alebo jeho vybavení. Odporúčame vám urobiť si aj fotodokumentáciu nehnuteľnosti, ktorá bude prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti. Určite klienti a dodávateľia energií ocenia aj to, ak odfotíte aj merače energigí tak aby boli čiteteľné ich stavy a čísla meračov.

Prepis médií a služieb

Prepisom médií, resp. zmenou odberateľa, rozumieme zánik zmluvy o dodávke médií medzi pôvodným odberateľom a dodávateľom a zároveň vznik novej zmluvy o dodávke médií medzi novým odberateľom a pôvodným dodávateľom bez prerušenia zásobovania odberného miesta.

A. Elektrárne

Západoslovenská energetika

Prepis odberu elektrickej energie z predávajúceho na kupujúceho najjednoduchšie uskutočníte telefonicky. Najvhodnejší čas na prehlásenie je hneď po podpise preberacieho protokolu priamo v predanej nehnuteľnosti, pretože k prepisu je potrebná spoločná žiadosť predávajúceho aj kupujúceho (ak sa predávajúci už predtým neodhlásil z odberného miesta).

Zákaznícka linka ZSE: 0850 111 555

Predávajúci na zákazníckej linke požiada o ukončenie zmluvy o dodávke elektriny na predanej nehnuteľnosti (odbernom mieste) a zároveň kupujúci požiada o prihlásenie odberného miesta k dodávke elektriny. Pri komunikácii so zákazníckou linkou od Vás budú požadované nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho a ich adresy,
 • kontakt (telefónne číslo, e-mail),
 • číslo a stav elektromera,
 • číslo miesta spotreby, zákaznícke číslo alebo EIC kód predchádzajúceho zákazníka,
 • platobné podmienky podľa ponuky konkrétneho dodávateľa elektriny

Po ohlásení údajov Vám operátor Zákazníckej linky vystaví a zašle Zmluvu o dodávke elektriny v dvoch exemplároch. Jeden podpísaný exemplár pošlete späť v návratnej obálke, ktorá je priložená v zásielke.

Ak sa predávajúci odhlási z odberu elektrickej energie telefonicky, kupujúci sa musí prihlásiť do 3 dní odo dňa odhlásenia. V opačnom prípade sa zmluva s predávajúcim automaticky obnovuje. Potom je možné odhlásiť sa len jedným z ďalších spôsobov, ktoré sú uvedené nižšie.

Zmena odberateľa elektrickej energie sa samozrejme dá vybaviť aj iným spôsobom, a to buď osobne v zákazníckych centrách dodávateľa elektrickej energie, alebo vyplnením „Žiadosti o zmenu odberateľa na odbernom mieste“, ktorú nájdete na internetovej stránke ZSE. Vyplnenú žiadosť je možné doručiť e-mailom, faxom alebo poštou.

Celkovo je prepis je vhodné uskutočniť do 7 dní, nemusíte tak riešiť žiadosť o pripojenie. Pri opätovnom pripojení si ZSE totiž účtuje poplatok za pripojenie.

Stredoslovenská energetika

Stredoslovenská energetika neumožňuje zmenu odberateľa elektrickej energie telefonicky. Odberateľ (predávajúci aj kupujúci) vyplní formulár „Žiadosť o zmenu odberateľa elektriny na odbernom mieste“ dostupný na internetovej stránke SSE. Následne je potrebné vyplnený formulár spolu s prílohami (LV alebo kúpna zmluva alebo potvrdený návrh na vklad vlastníckeho práva) zaslať poštou na adresu SSE.

V prípade nejasností je taktiež možné kontaktovať zákaznícku linku SSE: 0850 111 468

Východoslovenská energetika

Východoslovenská energetika umožňuje zmenu odberateľa elektrickej energie:

 • osobne v ktoromkoľvek zákazníckom centre
 • poštou na adrese VSE
 • elektronicky na info@vse.sk

V prípade osobnej návštevy zákazníckeho centra si predávajúci aj kupujúci musí priniesť:

 • platný doklad totožnosti,
 • výrobné číslo a stav elektromeru,
 • list vlastníctva alebo kúpnu zmluvu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.

Viac informácií získate na zákazníckej linke VSE: 0850 123 333

B. Plynárne

Prepis odberného miesta plynu na kupujúceho nie je možné vybaviť telefonicky, ale iba osobne, návštevou Zákazníckeho centra SPP alebo vyplnením žiadosti o zmenu odberateľa na odbernom mieste, ktorú je potrebné zaslať e-mailom (na adresu: zakaznickalinka@spp.sk), poštou alebo faxom.

Na účel prepisu plynu budete potrebovať nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho,
 • kontakt (telefónne číslo, e-mail),
 • zákaznícke číslo, číslo zmluvy o dodávke plynu,
 • platobné podmienky podľa ponuky SPP,
 • v prípade pochybností SPP môže vyžiadať od zákazníka doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, zmluva a pod.)

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na Zákaznícku linku SPP: 0850 111 363

C. RTVS

Každý, kto je odberateľom elektriny v byte alebo v rodinnom dome, je povinný platiť koncesionárske poplatky. Vznik, zmenu aj zánik povinnosti platiť koncesionárske poplatky je platiteľ povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady.

Predávajúci je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady v termíne do 30 dní odo dňa, keď došlo k ukončeniu odberu elektriny v odbernom mieste v byte alebo v rodinnom dome.
Zánik je platiteľ povinný oznámiť prostredníctvom formulára s uvedením nasledovných údajov: meno a priezvisko, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, EIC kód odberného miesta a variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO, pod ktorým platiteľ platil úhradu za odberné miesto. Prílohou písomného oznámenia o zániku povinnosti platiť úhradu je aj:

 • doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti, alebo
 • doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti.

Kupujúci má na druhej strane povinnosť prihlásiť sa na platenie úhrady. Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa kupujúci stal odberateľom elektriny. Prihlásiť sa na platenie koncesionárskych poplatkov je možné prostredníctvom online formulára (na stránke RTVS), SMS (SMS na číslo 8866 v tvare RTVS) alebo cez Slovenskú poštu.

D. Poistky, televízia, telefón, internet

Po predaji nehnuteľnosti nezabudnite na odhlásenie služieb, ktoré boli v tejto nehnuteľnosti využívané. Spôsob odhlásenia jednotlivých služieb závisí od možností, ktoré dáva zákazníkom ich poskytovateľ. Zmenu alebo zrušenie poistnej zmluvy však odporúčame vykonávať vždy v písomnej forme.

Správca / spoločenstvo vlastníkov

Povinnosť odhlásiť / prihlásiť sa u správcu bytového domu má kupujúci a predávajúci len pri bytoch, na domy sa táto povinnosť nevzťahuje. Pôvodný vlastník nehnuteľnosti (predávajúci) má povinnosť odhlásiť sa a nový vlastník nehnuteľnosti (kupujúci) má povinnosť prihlásiť sa u správcu bytového domu, t.j. správcovskej spoločnosti, prípadne v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Túto povinnosť by si mali splniť bezodkladne po nadobudnutí vlastníckeho práva rozhodnutím príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. Správca pri prihlasovaní oznámi kupujúcemu číslo účtu, kam má posielať úhrady za plnenia a príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv a od predávajúceho získa adresu na zaslanie vyúčtovania za posledný rok. Dokumenty, ktoré je potrebné priniesť ku správcovi, sa líšia v závislosti od požiadaviek jednotlivých správcov. Vo všeobecnosti to môže byť napr.: kúpna zmluva, list vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu, preberací protokol so stavom a číslom jednotlivých meračov médií (najmä teplomerov a teplej a studenej vody ak je dodávaná centrálne) a pod.

Podanie priznania k dani z nehnuteľností

A) Priznanie pri nadobudnutí prvej nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník (kupujúci) povinný podať príslušnému správcovi dane (obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza) do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti. Zjednodušene povedané, ak ste kúpili nehnuteľnosť za daný rok, máte povinnosť podať daňové priznanie vždy do 31. januára nasledujúceho roka.

Výnimkou sú len prípady, keď v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením. V takom prípade je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k schváleniu príklepu zo strany súdu. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Prílohou k priznaniu je listina, ktorá preukazuje nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, napr. list vlastníctva, rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluva o prevode nehnuteľnosti, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.

B) Priznanie pri nadobudnutí ďalšej nehnuteľnosti alebo zmene skutočností uvádzaných v priznaní

Ak daňovník (predávajúci alebo kupujúci) už podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane (obci) v lehote do 31. januára nasledujúceho roka. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (od 1. dňa nasledujúceho mesiaca) príslušnému správcovi dane.

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_bytca/kataster/kataster_vlastne_1.pdf

http://www.geodetic.sk/index.php/cennik

0 Comments

Leave a reply

Kontaktujte nás

Bohužiaľ žiaden operátor nie je dostupný, ale môžete nám poslať email na ktorý Vám budeme čoskoro reagovať.

Odosielam

©2021 Zaxo and Prom Real

or

Log in with your credentials

Forgot your details?